Missie en visie

Om onze missie en visie te onderbouwen hebben we 4 kernwaarden opgesteld. Kernwaarden geven aan wat wij van belang vinden, wat wij uit dragen. Hieronder kunt u onze missie, visie, kernwaarden en slogan lezen.

Samen leren, samen groeien!

Missie:

In een geborgen, veilige en vertrouwde omgeving verzorgen wij onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij bieden, onder andere met inzet van expliciete directe instructie (EDI) en bewegend leren, kansrijk onderwijs aan en dagen onze leerlingen uit. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. Zo groeien onze leerlingen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers die met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Visie:

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is onze taak om iedere leerling de kans en de mogelijkheid te bieden om te groeien en optimaal te ontwikkelen. Door de leerstof op verschillende manieren aan te bieden, sluiten we aan bij de diverse manieren van leren. Door goed te kijken, luisteren, plannen en ervaren kan elke leerling op zijn of haar eigen manier de
stof eigen maken. Door de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school creëren we een stimulerende leeromgeving, welke de ontwikkeling en het leerproces van elke leerling ten goede komt.
Hiermee sluiten we aan bij de basisbehoeften van ieder kind om gelukkig te kunnen leren en te groeien;
- relatie: je veilig, geborgen en geaccepteerd voelen
- autonomie: ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen
- competentie: vertrouwen en plezier in eigen kunnen.

Kernwaarden:

Samen
Samen bereik je meer. Op onze school zie je kinderen, leerkrachten en ouders samen streven naar goede relaties en een optimale ontwikkeling in een geborgen sfeer. Een fijne school waar verbinding het sleutelwoord is. Verbinding aangaan met de omgeving en elkaar draagt bij aan een optimaal leerproces en zorgt voor gelukkige leerlingen.

Groei
Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling, evenals de samenleving waarin ze opgroeien. In het leer- en leefklimaat bij ons op school groeien zowel de leerlingen als de leerkrachten en zorgen zij er samen voor dat gestelde doelen bereikt worden. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen en elkaar te stimuleren in ontwikkeling, om zo tot leren te komen. Op die manier leren wij van en met elkaar en maken zo, ieder onze eigen sprongen vooruit.

Geborgenheid
Groeien, leren en ontwikkelen kan alleen in een veilige school: veilig voor leerlingen, personeel en ouders. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Alleen wanneer jij je fijn voelt kun je optimaal groeien, daarom streven wij naar zelfvertrouwen voor elke leerling. Dit doen wij door hen in hun leerproces vooral te voorzien van procesgerichte feedback. Alsmede door het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen; schoolbreed, allen op dezelfde manier.

Pesten pakken wij preventief aan en mocht er onverhoopt toch iets voorvallen, weten de kinderen wie hen kan helpen. Op onze school weten kinderen dat zij er nooit alleen voor staan, iedereen kent elkaar. Leren, sociaal-emotioneel ontwikkelen en opgroeien doe je met elkaar. We helpen de leerlingen om zich tot sociale, begripvolle en verantwoordelijke burgers te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid
We willen dat leerlingen zelfstandig zijn en zich daarbij verantwoordelijk voelen voor zichzelf, hun medeleerlingen, de school en hun omgeving. Vanuit die verantwoordelijkheid verwachten wij dat onze leerlingen oog hebben voor elkaar en respect voor de eigenheid van de ander. We dragen er zorg voor dat al onze leerlingen zich gekend en gezien voelen op school. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat leerlingen, naarmate zij ouder worden, steeds meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Stapsgewijs wordt de verantwoordelijkheid verplaatst van de leerkracht naar de groep, naar het individu.