Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen.
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s),
 

Steeds vaker krijgen wij op school het verzoek om kinderen medicijnen toe te dienen of in te laten nemen welke door een arts zijn voorgeschreven.
 
Om onnodige fouten te voorkomen, risico's voor kinderen te beperken en ter bescherming van haar werknemers, voert Stichting Talentis een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van medicijnen c.q. het uitvoeren van medische handelingen.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouder(s), verzorger(s) toe. Zij zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct uitvoeren van kleine medische ingrepen.

Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na schooltijd worden toegediend.
Doordat de kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven, is het niet helemaal uit te sluiten dat door een arts voorgeschreven medicijngebruik of medische handelingen onder schooltijd noodzakelijk zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen.
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade aan de gezondheid van de leerling kunnen leiden.
 
Indien u als ouder / verzorger een dergelijk verzoek aan de school doet geeft u hiermee de school toestemming en is het noodzakelijk dit schriftelijk vast te leggen. Een formulier hiervoor kunt u opvragen bij de leerkracht van uw kind, of klik op de link onderaan deze tekst.
Op dit formulier wordt aangegeven om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dit dient te geschieden.
 
Voor de individuele leraar geldt dat hij / zij mag weigeren medicatie te verstrekken / medische handelingen uit te voeren waarvoor hij / zij zich niet bekwaam acht. In overleg kan naar een andere oplossing gezocht worden.
 
Let op:

Het formulier moet zowel door de ouder / verzorger als de leerkracht ondertekend zijn!
Indien uw kind onder schooltijd medicatie inneemt, waar u geen schriftelijk toestemming voor heeft gegeven middels onderstaand formulier, bent u formeel in gebreke gebleven en kan de leerkracht / de school / Stichting Talentis niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van verkeerd gebruik.
 
Het protocol betreffende medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen is in te zien op school en bij Stichting Talentis.


Met vriendelijke groet,

Leontine van Veghel

 
Verklaring toestemming verstrekken medicijnen op verzoek.